Souhlas

se zpracováním osobních údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. a/ GDPR
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů správcem COFFEE LIMIT s.r.o. se sídlem Antala Staška 511/40, Praha 4, 140 00, IČ: 06085971 společnost zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 275080 (dále jen „Správce“)

v rozsahu:

jméno, příjmení, akademický titul

datum narození (den, měsíc, rok)

poštovní adresa / trvalé bydliště

e-mailová adresa

telefonní číslo

bankovní účet

k účelům:

fakturace, vytvaření nabídek a kontaktování v případě poruch / konzultace spolupráce

zasílání obchodních nabídek Správce, včetně akcí

zasílání informací o zboží prodávaném Správcem, včetně reklamy a marketingových nabídek

po dobu platnosti tohoto souhlasu s tím, že:

mám právo kdykoliv tento souhlas odvolat e–mailovou zprávou s předmětem GDPR zaslanou na adresu info@coffeelimit.cz

i když nedojde k odvolání tohoto souhlasu, Správce bude na jeho základě ve vztahu ke mně jednat po dobu, kterou lze spravedlivě považovat za přiměřenou

odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání

jsem přitom informován/a o tom, že mám vůči Správci dále zejména právo:

přístupu k osobním údajům, které jsou o mě zpracovávány a na poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích;

na vysvětlení v případě pochybností o tom, zda jsou osobní údaje Správcem zpracovávány v souladu s GDPR;

na opravu osobních údajů, pokud by zpracovávané údaje byly nepřesné či nekompletní;

právo na výmaz osobních údajů, zejména bude-li tento můj souhlas odvolán, stanou–li se předmětné osobní údaje nepotřebnými pro výše uvedené účely Správce, bude–li z mé strany vznesena námitka proti rozhodování založeném na automatizovaném zpracování osobních údajů a nebudou–li existovat převažující oprávněné důvody pro takového zpracování, nebo námitky proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu, resp. by byly mé osobní údaje zpracovány protiprávně;

právo na omezení zpracování osobních údajů, do doby ověření námitky podle čl. 21 GDPR, zejména ve vztahu k jejich namítané nepřesnosti, protiprávnosti nebo nezbytnosti pro daný účel, Správcem;

právo na přenositelnost údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

Souhlasím s tím, že uvedené osobní údaje mohou být poskytovány třetí osobám v odůvodněných případech souvisejících s činností Správce (např. doručovatelům poštovních zásilek), včetně osob, které poskytují Správci IT služby v rámci informačních systémů potřebných pro činnosti správce (dále jen „Zpracovatelé“), kdy Správce je povinen uzavřít se Zpracovateli smluvní vztah, na jehož základě tyto zaváže v souladu s GDPR stejnou ochranou osobních údajů při jejich případném zpracování Zpracovateli (smlouva o zpracování osobních údajů). Správce bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím zabezpečených systémů.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány za výše uvedených podmínek zcela dobrovolně. Beru taktéž na vědomí, že má práva jsou uvedena zejména v čl. 12 až 21 GDPR.