Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Nákup zboží a služeb na našich internetových stránkách www.coffeelimit.cz/shop mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby s tím, že vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí následujícími obchodními podmínkami (dále též „OP“).

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

Prodávajícím je společnost COFFEE LIMIT s.r.o., IČ: 060 859 71 , se sídlem Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234036.

 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky www.coffeelimit.cz. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.

 

3. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.coffeelimit.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů za podmínek na stránkách uvedených. U Kupujících budou osobní údaje zpracovány Prodávajícím za účelem uzavření a plnění smlouvy a práv z ní pro Kupujícího vyplývajících.

Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

Více na www.coffeelimit.cz/gdpr/

 

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka [Zpět na produkty], kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [OBJEDNAT] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Prodávající oznámí Kupujícímu potvrzení objednávky telefonicky anebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího (dále jen „akceptace“).

Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky provést kontrolu identifikačních údajů Kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží nebo služby. Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího akceptaci objednávky (a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím emailu), je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

5. Cena a platba

Ceny se řídí aktuálním ceníkem Prodávajícího, případně individuálním ceníkem smluveným mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího okamžikem úhrady kupní ceny vč. DPH.

 

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny smluvně mezi Prodávajícím a Kupujícím a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení Kupujícího. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, mají Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit.

V případě objednání zboží do 11:00 hodin je doručení v pracovní dny do 24 hodin od expedice zboží. Zboží je expedováno tentýž den.

V případě objednává zboží po 11:00 hodině je zboží expedováno následující den.

Do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny.

Dopravné
K běžné objednávce je připočítáno poštovné a balné v hodnotě 124,- Kč bez DPH.

V případě platby na dobírku je účtováno navíc doběrečné 39,- Kč bez DPH.

Maximální hmotnost jednoho balíku je stanovena na 25 kg. V případě přesáhnutí této hmotnosti bude zásilka rozdělena do více balíků.

Tyto podmínky se nevztahují pro distributory s vyššími odběry zboží. Zde je cena dopravného komunikována na vyžádání od Prodávajícího.

 

7. Zrušení objednávky

V případě objednání zboží do 11:00 hodin lze zrušit objednávku do 14:00 hodin téhož dne.

V případě objednání zboží po 11:00 hodině lze zrušit objednávku do 12:00 hodin následujícího dne.

Do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží.

Kupující je povinen sdělit odstoupení od smlouvy písemně Prodávajícímu a zaslat zboží na své náklady na adresu Antala Staška 511/40, 140 00, Praha 4.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, týká-li se toto odstoupení potravin.

Kupující dále nemůže odstoupit od smlouvy, týká-li se toto odstoupení zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal nebo obal porušil a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

9. Závěrečná ustanovení

V případě, že se spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy objednavky@coffeelimit.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.coffeelimit.cz je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.